Új rendelet jelent meg az unit-linked biztosításokra vonatkozóan

Új rendelet jelent meg az unit-linked biztosításokra vonatkozóan

Új pénzügyminisztériumi rendelet jelent meg a befektetési egységhez kötött életbiztosításokkal kapcsolatban a Magyar Közlönyben. Ennek értelmében július 1-jétől új előírások vonatkoznak a biztosítók tájékoztatási kötelezettségére.

A 2/2019. (III. 28.) PM rendelet többek között az alábbiakat írja elő a biztosítóknak 2019. július 1-jétől. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a biztosító a szerződő részére évente legalább egy alkalommal – azonos naptári napra vonatkoztatva – díjmentesen, az ügyféllel kötött megállapodása szerinti tartós adathordozón tájékoztatást nyújt

 • a biztosítási szerződés számlájának helyzetéről,
 • a biztosítási szerződésre beérkezett biztosítási díjakról,
 • a biztosítási szerződéssel kapcsolatos költségekről,
 • a szerződő által a biztosítási szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások és maradékjogok értékéről,
 • az eszközalapok között a szerződő utasítására végrehajtott átcsoportosítás időpontjáról és arányáról,
 • a befektetési egységek árfolyamáról,
 • a biztosítási szerződés szolgáltatási értékéről (értékeiről) és visszavásárlási értékéről; abban az esetben, ha a szerződés többlethozam-visszatérítést is tartalmaz, ennek értékéről,
 • a szerződő kérelmére nyújtott tájékoztatási lehetőségről,
 • a szerződő által választott, a szerződéshez kapcsolódó eszközalapok nevéről,
 • a nyilvános tájékoztatások elérhetőségéről és
 • a szerződő biztosításközvetítőjének nevéről és elérhetőségéről, vagy a biztosító azon egységének megnevezéséről és elérhetőségéről, amelytől a szerződő a biztosítási szerződésével kapcsolatban részletes tájékoztatást kaphat.

A biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító a szerződés megkötésétől vagy utolsó tájékoztatás időpontjától a megszűnés időpontjáig terjedő időszakra – a biztosítási szerződés megszűnését követő 15 napon belül – a fenti tartalmú tájékoztatást nyújt a szerződő részére. Ha a biztosítási szerződés a díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következtében szűnik meg, a biztosító az e bekezdés szerinti tájékoztatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:449. § (1) bekezdése szerinti póthatáridő leteltét követő 15 napon belül küldi meg a szerződőnek. Ha a biztosítási szerződésben a szerződő fél és a biztosított ugyanaz a személy és a biztosítási szerződés e személy halála miatt szűnik meg, a tájékoztatást a biztosító a kedvezményezettnek küldi meg, a kedvezményezett személyének igazolását követő 15 napon belül.

A rendszeres tájékoztatáson kívül a szerződő írásban vagy egyéb azonosításra alkalmas módon benyújtott kérelmére a biztosító 15 napon belül, a fenti részletezettséggel, az ügyféllel kötött megállapodása szerinti formában tájékoztatja a szerződőt. A biztosító ezért a szolgáltatásért külön költséget számolhat fel. 

A biztosító a számla helyzetét úgy részletezi, hogy a befektetési egységek számát eszközalaponként külön feltünteti, és a befektetési egységek értékét a legutolsó rendelkezésre álló nap árfolyamai, valamint egyéb véglegesített adatai alapján mutatja be. A biztosítási díjak ismertetésekor a biztosító elkülönítve mutatja ki a beérkezett rendszeres és eseti díjakat, valamint ezek beérkezési és befektetési dátumát. A biztosító a biztosítási szerződést terhelő valamennyi, előjegyzett vagy ténylegesen érvényesített költséget, illetve levonást jogcímenként részletezve mutatja be. A biztosítási szerződés alapján a biztosító által teljesített kifizetéseket a tájékoztatásban a biztosító jogcímenként részletezve tünteti fel. A kifizetések értéke mellett a biztosító kimutatja a kifizetés teljesítése során levont költségeket.

A biztosító minden munkanapon nyilvános tájékoztatást ad a befektetési egységekhez kötött életbiztosításaihoz kapcsolódó befektetési egységek árfolyamáról és az eszközalapok nettó eszközértékéről

 • a biztosító internetes honlapján napi frissítéssel történő megjelentetéssel,
 • a biztosító telefonszámán munkaidőben elérhető információszolgáltatással és
 • a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, munkaidőben elérhető információszolgáltatással.

A biztosító eszközalapjainak összetételét a befektetési formák (részvény, kötvény, készpénz, egyéb) arányaiban a fenti tájékoztatási formák mindegyikén havi frissítéssel ismerteti.

E rendelet szerinti tájékoztatási követelményeket a 2019. július 1-jét megelőzően megkötött szerződések esetében a 2019. június 30. napját követő tájékoztatásokra kell alkalmazni.

Fotó: Pexels

Biztosítók